Piet Dieleman Atelier

abv cahier 1280610

Uit: Cahier ABV nummer 1, 2008.

Voorwoord

Alles van waarde is weerhaar.
Voor u ligt de eerste uitgave van een nieuw periodiek: het Cahier ABV. Het cahier is bedoeld als podiumwaarop studenten, docenten en alumni van de ABV worden uitgenodigd om na te denken over inhoudelijke thema’s. Een podium dat ruimte biedt voor een doorlopende discussie over het kunstonderwijs. Een plek waar inzichten, ontwikkelingen en verworven standpunten kunnen worden verzameld, uiteengezet en geanalyseerd. Een ruimte voor nieuwe ideeën en avontuurlijke beschouwingen. Dit is het gebied waar alleen de Inhoud toegang heeft. Het cahier is een notitieschrift waarin overdenkingen worden genoteerd. Zoekend, beschouwend met ruimte voor twijfel. Overwegingen die niet aansturen op onwrikbare conclusies, maar die de lezer aanzetten tot eigen beschouwingen. Wat vind ik er van? Hoe ga ik er zelf mee om?
Het kunstonderwijs en het kunstvakonderwijs zijn bij uitstek de gebieden waarop elke verworvenheid, elk inzicht, elk standpunt voortdurend moet worden heroverwogen en getoetst aan nieuwe en veranderde situaties. Zonder bang te zijn wat van waarde is te verliezen. Alles van waarde is weerbaar. Wat sterk is kan een stootje hebben. Daarom is het centrale thema waar de cahiers zich mee gaan bezighouden: een herijking van het kunstonderwijs. Op alle niveaus en in alle sectoren. Binnen de muren van het opleidingsinstituut, in het binnen- en buitenschoolse werkveld. In dit eerste cahier worden visies verzameld en tegen elkaar afgewogen. Visies op vakgebieden: de theorie der kunsten, de museumeducatie en de vakdidactiek. Waar staan we en welke kant gaan we op? De beeldende kunst is vertegenwoordigd door een dubbel beeldportfolio: daar worden visies duidelijk zonder verklarende tekst. Beelden die zichzelf dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat veel docenten, kunstenaars, vormgevers en alle andere mensen die in en rondom het hart van de kunst en het kunstonderwijs actief zijn, een enorm vermogen en kapitaal vertegenwoordigen van verworven kennis, inzicht en ervaring. Een vermogen dat niet altijd ten volle wordt benut en waar we in toekomstige cahiers dankbaar gebruik van willen maken. We weten u te vinden.

• • • • • •